Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %

Výstavba a rekonstrukce chodníků

Termín pro podání žádosti:11. 2. 2022

Dotační titul je zaměřený na dotační financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace na rok 2022.

Předmět podpory:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů
 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce

Výše dotace

 • dotace je poskytována ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu

Výstavba, opravy cyklistických stezek

Termín pro podání žádosti: 25. 2. 2022

Dotační titul je zaměřený na dotační financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na rok 2022.

Předmět podpory:

 • výstavba cyklistické stezky, vč. výstavby nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich nasvětlení
 • oprava cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Výše dotace

 • dotace je poskytována ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Termín pro podání žádosti: 11. 3. 2022

Dotační titul je zaměřený na financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou  na rok 2022.

Předmět podpory:

 1. max. do výše 100 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 2. max. do výše 85 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 3. max. do výše 75 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace ostatních stavebních objektů v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy),
 4. max. do výše 65 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).