Drobné vodní toky a malé vodní nádrže – dotace až 70 %

Příjem žádostí do 15.10.2021

Účel dotace
Výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří
vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.


Žadatel
Obce, svazky obcí


Předmět podpory

  • Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za
    účelem posílení retence a akumulace vody v krajině za účelem zlepšení jejich technického
    stavu a za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ
    hašení požárů, atd.
  • Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení
    retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem


Výše podpory


a) Rekonstrukce a odbahnění
Max. do výše 70% z uznatelných nákladů stavebně technologické části, max. do výše
2 mil. Kč na akci a max. 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu

b) Výstavba a obnova
– Max. do výše 70% z uznatelných nákladů stavebně technologické části, max. do výše
4 mil. Kč za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč za celou akci