Zakládání a obnova veřejné zeleně a vodních toků – dotace až 60 %

Popis podporovaných aktivit:
• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.
vodních prvků a ploch):


– zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu
liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních
propojení přírodních ploch a prvků,


– jako součást realizace zeleně 2 obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek,
mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných
retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční
potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),


– jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Oprávnění žadatelé:

  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),

Výše dotace

  • Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH)
  • Maximální celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH