Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury – dotace až 70 %

dotace-sportovní infrastruktura
dotace-sportovní infrastruktura

Základní informace:

Konec příjmu žádostí: 30. 9. 2021


Účel a zaměření Výzvy
Účelem je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:
a) technického zhodnocení (modernizace a rekonstrukce stávajících prostor) sportovních
zařízení včetně jejich zázemí (včetně nástaveb a přístaveb). Rekonstrukcí se rozumí zásahy do
majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně
nástaveb a přístaveb na stávající objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo
použitelnosti majetku.


b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí (veškerá nová stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií) a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se
sportovním zařízením,


c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení (může být samostatným
předmětem akce nebo může být součástí akce zaměřené na výstavbu nového či technické
zhodnocení stávajícího sportovního zařízení).


Výzva je zaměřena na:

 • sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, a které bude po dobu
  udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším
  sportovním organizacím a veřejnosti.
 • Touto výzvou nejsou podporována sportovní zařízení, která budou sloužit především pro
  ekonomickou činnost.


Výzva není určena pro tato zařízení:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty, Tréninkový zimní stadión,
  Plavecký bazén 25 m, fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků, sportovní hala určená
  pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků, multifunkční sportovní hala pro lední
  hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků, atletický stadion s kapacitou od 5 000
  diváků, atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků, cyklistický velodrom s parametry pro
  konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity, rychlobruslařská
  hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké
  kapacity, plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně
  odpovídající divácké kapacity.
 • dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště
  (Veřejným volnočasovým sportovištěm se rozumí zejména veřejně přístupná plocha
  určená k trávení volného času a realizaci sportovních či volnočasových aktivit a ve většině
  slouží k neorganizovanému sportu).
 • samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo dlouhodobého
  nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný
  majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba či
  technické zhodnocení sportovního zařízení, pokud se jedná o majetek, který není hlavním
  účelem akce a současně který se sportovním zařízením souvisí a je nezbytný pro
  plnohodnotnou realizaci akce.


Oprávněný žadatel o dotaci

 • obec, městys, město, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá
  sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.
 • Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost
  v oblasti sportu , a to včetně pobočného spolku – jedná se o pouze o
  sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
 • Účastník programu musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které
  budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně
  mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy
  označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po
  dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou.


Harmonogram výzvy
Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí, nejpozději do 31. 12.
2024.


Zdroje financování
a) státní rozpočet až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“).
Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 30 % z CZV akce.

Limity, forma dotace a způsob financování akce


Dotace bude poskytnuta ve formě ex ante.


Předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:
a) minimálně: 1 428 571 Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 000 000 Kč)
b) maximálně: není limitováno, maximální výše dotace však může být 40 000 000 Kč