Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – až 100 % dotace

Podporovaná opatření

 • jsou podporována opatření realizovaná v krajině mimo zastavěné území a zastavitelné plochy 
 • Opatření zaměřená na péči o zvláště chráněný druh (např. vybudování čapího hnízda), opatření ve prospěch památného stromu a opatření zaměřená na předmět ochrany MZCHÚ je možné provádět i v zastavěném území a zastavitelných plochách.

Termín příjmu žádostí

 • do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Podprogramy a podporované činnosti: 

115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

 • revitalizace či renaturace koryta vodního toku včetně revitalizace nivy 
 • obnovení nebo vytvoření mokřadu nebo prvků za účelem zadržení vody v krajině 
 • odtěžení sedimentu/zeminy při obnově či tvorbě tůně 
 • vybudovaní, obnovení nebo zrekonstruovaní malé vodní nádrže 
 • odtěžení sedimentu při odbahnění vodní nádrže 
 • ošetření plochy
 • vybudování rybího přechodu (technické nebo kombinované rybí přechody)

115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

 • tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (např. remízy, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy apod.)
 • tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy 
 • opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny s výjimkou výstavby rybích přechodů
 • likvidace invazních druhů
 • vysazení nebo ošetření stromů
 • protierozní opatření
 • vybudování migračního podchodu nebo přechodu

115D176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému rozkladu v lesním porostu
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech
 • tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy
 • likvidace invazních druhů

Období realizace

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023

Výše podpory

 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
 • Maximální výše dotace na jeden projekt z podprogramu 115D174 činí 1 mil. Kč (včetně DPH).

Udržitelnost

 • u nestavebních akcí min. 5 let
 • u stavebních akcí min. 10 let

Obsah žádosti: 

 1. předmět žádosti – podprogram, dotační titul, typ opatření, parametr a indikátor opatření dle programové dokumentace a znění výzvy, 
 2. popis současného stavu, zdůvodnění potřeby realizace, popis přínosů akce z hlediska cílů Programu, 
 1. položkový rozpočet, včetně uvedení výše vlastních zdrojů v případě předpokládaného kofinancování projektu. 
 2. čestné prohlášení o vypořádání vlastnických vztahů pro všechny dotčené pozemky. V prohlášení bude uvedeno, že vlastník souhlasí s realizací projektu a umožní, aby výsledky projektu byly zachovány minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
 3. identifikace zhotovitele včetně návrhu smlouvy příp. návrhu objednávky – základní dokumentace k zadání, průběhu a výsledkům provedených zadávacích řízení na dodavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (u podlimitních zakázek podle § 26 zákona se postupem podle tohoto zákona musí řídit všichni žadatelé), tj. alespoň doložení výzvy potřebnému počtu zájemců, protokol z otvírání obálek, protokol o hodnocení nabídek výběrovou komisí a rozhodnutí o vybrané nabídce, případně zdůvodnění jeho neprovedení. Tato příloha není vyžadována u akcí AOPK ČR, správ národních parků a Správy jeskyní ČR ve fázi žádosti, 
 4. orientační výkresy řešení a situace dle rozsahu a charakteru akce v dostatečné vypovídající kvalitě, 
 5. zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a zdrojů úhrady, po dobu udržitelnosti tj. 5 let od dokončení nestavebních akcí (s výjimkou pravidelných managementových opatření, např. kosení, pastva atd.), 10 let od dokončení stavebních akcí, 
 6. výjimky dle ZOPK, pokud to ze zákona vyplývá, 
 7. vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (kromě žádostí předkládaných AOPK ČR, správami národních parků a krajů), 
 8. další relevantní podklady a doklady na vyžádání správce Programu, které se v průběhu projednávání akce stanou nezbytnými pro její řádné vyhodnocení (např. fotodokumentace), technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití (podrobný popis prací např. rozpis jednotlivých úkonů, jejich druh, použité technologie a materiály). 

U stavební akce bude dále doloženo: 

 1. projektová dokumentace 
 2. aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než šest měsíců) k doložení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům 
 1. rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebnímu povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřena doložkou právní moci. 

Mám zájem o bližší informace