Podpora sociálních služeb – dotace až 100%

Základní informace

– Výše podpory je poskytována až do výše 90-100 % celkových způsobilých výdajů.
Ex post financování Minimální výše dotace na jeden projekt činí 500 000,- Kč způsobilých výdajů.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 000,- Kč způsobilých výdajů.
Termín příjmu žádostí do 3. 2. 2022 nebo do vyčerpání alokace.
– Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.

Hlavní podporované aktivity

 • nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany.

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení;
 • úpravy venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, přístupové cesty, bezbariérový přístup do objektu) v areálu poskytovatele sociálních služeb;
 • demolice původního objektu na místě realizace projektu;
 • zabezpečení výstavby;
 • projektová dokumentace stavby;
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel);
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře, týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • chráněné bydlení,
 • tlumočnické služby
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • krizová pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • raná péče, intervenční centra,
 • služby následné péče,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba, osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra, terénní programy,
 • tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Oprávnění žadatelé a výše dotace

 • kraje a jimi zřizované organizace – 90 %
 • obce a jimi zřizované organizace – 90 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 90 %
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu – 100 %
 • NNO, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji nebo obcemi jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 95%

Náležitosti žádosti o podporu

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 4. Studie proveditelnosti
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 8. Položkový rozpočet stavby
 9. Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 10. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025
 11. Pověřovací akt
 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 13. Průkaz energetické náročnosti budovy
 14. Protokol k výpočtu tepelné stability v létě
 15. Závazné́ stanovisko orgánu památkové péče (vztahuje-li se k danému projektu)
 16. Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí

Mám zájem o bližší informace