Budování kapacit dětských skupin – dotace 100 %

Základní informace

 • Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
 • Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH).
 • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH).
 • Udržitelnost projektu – 10 let.
 • Termín pro podání žádostí je do 30. 6. 2022.

Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Oprávnění žadatelé

Obecně může dle pravidel Národního plánu obnovy oprávněným žadatelem být pouze:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku;
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.
 • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty z celého území ČR:

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
  • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
  • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS),
  • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavy Akademie věd,
  • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
  • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • Hlavní způsobilé výdaje; tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt;
 • Vedlejší způsobilé výdaje; tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % výše hlavních způsobilých výdajů.