Vybrané reference

II/444 kř. R35 Mohelnice – Úsov 

Výše získané dotace: 56 075 578,88 Kč

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/444 v intravilánech a extravilánech od křižovatky se silnicí D35 v Mohelnici po konec města Úsov. V rámci realizace projektu budou rekonstruovány dva úseky komunikace II/444, úsek 1 začíná v Mohelnici v křižovatce s D35 a končí v křižovatce s III/4446. Úsek 2 začíná v křižovatce se silnicí III/4447, pokračuje přes Stavenice do Úsova, kde končí při výjezdu z města směrem na Uničov. Celková délka řešeného úseku silnice II/444 je 5 959 m.

Odkaz: https://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-regionalni-operacni-program- cl-3524.html


Muzeum Komenského v Přerově – Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Výše získané dotace: 56 075 578,88 Kč
Předmětem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově, konkrétně se jedná o zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a zpřístupnění 3 podsbírek Muzea Komenského v Přerově na hradě Helfštýn. Bude se jednat o tyto podsbírky:

  • Umělecké kovářství
  • Archeologie
  • Varia

V rámci realizace projektu dojde jak ke stavebním úpravám a zajištění statické bezpečnosti objektu, tak rovněž k vybudování nových expozic v prostorách zrekonstruovaného paláce. Realizací projektu dojde k naplnění těchto dílčích cílů:

  • Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně;
  • Vytvoření nových výstavních prostor;
  • Instalace nových expozic z podsbírek muzea.

Odkaz: https://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-regionalni-operacni-program- cl-3524.html


ZZS Šternberk  

Stručný popis projektu:
Díky projektu dojde k výstavbě nové výjezdové základny (dále jen VZ) ZZS OK ve Šternberku. Nová VZ umožní nasazení sil a prostředků v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod stávající VZ. Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Výsledkem projektu je:

  • zodolněné exponované území (ORP Šternberk) – území se zvýšenou připraveností (odolností) k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu a novými (antropogenními) riziky. Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v uvedeném exponovaném území dojde k vybudování nové výjezdové základny (dále jen VZ) ZZS OK, a tím bude zajištěna adekvátní odolnost území ve vazbě na existující rizika a potřeby.
  • vytvoření podmínek pro rychlý výjezd ZZS OK k mimořádným událostem změnou dislokace stávající základny, dojde k významnému zrychlení výjezdu z nové dislokace základny

Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII.

Stručný popis projektu:
Předmětem stavebního záměru je dobudování chybějícího úseku stezky pro pěší a cyklisty (páteřní městská trasa Podhoří-centrum-nemocnice T. Bati) podél severní strany tř. T. Bati mezi ulicemi Lorencova a Podvesná XVII v délce cca 1 400 m.

V úseku mezi křižovatkou tř. T. Bati x Lorencova x Hluboká a křižovatkou tř. T. Bati x Díly IV. bude stezka realizována jako stezka s odděleným provozem cyklistů a pěších. Stezka bude rozdělena na samostatné pásy – pás pro pěší a pás pro obousměrný provoz cyklistů.

V úseku mezi křižovatkou tř. T. Bati x Díly IV. a křižovatkou tř. T. Bati x Podvesná XVII. x Díly VI. bude stezka realizována jako stezka se smíšeným provozem pěších a cyklistů.

V rámci této stavby budou také rekonstruovány dvě zastávky MHD – Bří. Jaroňků a Morýsovy domy.

Odkaz: http://www.zlin.eu/stezka-pro-pesi-a-cyklisty-podel-tridy-t-bati-ul-lorencova-ul-podvesna- xvii–cl-2649.htmlhttp://www.kc-zlin.cz/


Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru

Stručný popis projektu:
Díky realizaci projektu dojde k vybudování stanice Přerov HZS Olomouckého kraje v nové dislokaci (ORP Přerov). Nová dislokace stanice umožní nasazení sil a prostředků HZS kraje v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod stanice (povodeň na úrovni 100-leté vody, únik škodlivin z chemického provozu společnosti Precheza, a.s. a dále z provozu společnosti Pivovar Zubr, a.s.). Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.


ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben

Stručný popis projektu:
Výsledkem projektu bude nová učebna pro polytechnické vzdělávání, moderní multifunkční učebna pro výuku ICT a cizích jazyků, nově vybavená učebna přírodních věd a nově vybudovaný výtah obsluhující všechna podlaží hlavní budovy školy.


Modernizace tramvajové tratě 1.máje

Výše získané dotace: 30 962 633,23 Kč
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.
Odkaz na webové stránky: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/21839


Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a nížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.
Odkaz na webové stránky: https://www.dpmo.cz/dpmo/projekty-z-fondu-eu/


Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a
snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.
Odkaz na webové stránky: https://www.dpmo.cz/dpmo/projekty-z-fondu-eu/


Terminál Floriánské náměstí v Prostějově

Stručný popis projektu:
Díky projektu bude realizována modernizace stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském náměstí. Dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél
komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy.


FTL – First Transport Lines, a.s., nízkoemisní autobusy

Výše získané dotace: 43 593 100,00 Kč
Stručný popis projektu:
Díky realizaci projektu dochází ke zvýšení kvality a komfortu MHD a její bezpečnosti, zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě (plně nízkopodlažní bezbariérová vozidla) a to formou pořízení 3 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů s pohonem na CNG.
Nákup nových vozidel přispěje ke zlepšení komfortu a kvality cestování MHD, kterých budou moci využívat jak obyvatelé, tak návštěvníci města Prostějova. Protože všechna pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a budou vybavena systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob, tím dojde k podstatnému zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením i pro rodiče s dětskými kočárky.


Zvýšení technologické úrovně ZJP, s.r.o.

Výše získané dotace: 10 577 883,15 Kč
Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je zvýšení jakosti materiálového servisu přesně děleným hutním materiálem co do rozsahu i sortimentu dělení.
Dalším výsledkem bude zvětšení sortimentu a kompletační kapacity odborné železářské prodejny a servisu obráběcími nástroji a upínacím nářadím. Všeobecným přínosem projektu pro žadatele je zvýšení ekonomické stability a konkurenceschopnosti v současnosti
prosperujícího podniku modernizací technologického zařízení, čímž dojde ke zvýšení kapacity a kvality výroby


Modernizace a rozšíření strojní technologie ve společnosti
AHORN CZ, s.r.o.

Výše získané dotace: 1 453 550,00 Kč
Stručný popis projektu:
Záměrem společnosti AHORN CZ, s.r.o. je pořízení nových strojních technologií do výroby společnosti. Společnost AHORN s.r.o. je dynamicky se rozvíjející se firmou, která se zabývá výrobou lamelových roštů do postelí a relativně nově i výrobou matrací. Kromě tuzemského trhu, kde se zaměřuje na střední a vyšší třídu v této oblasti, dochází v posledních letech ke zvyšování podílu exportu na celkových tržbách. Společnost chce rozšířit výrobu do oblasti rámů postelí a proto pořídí potřebný CNC stroj.


Zavedení předmětů VaV 2017 do sériové výroby firmy LASKI, s.r.o.

Výše získané dotace: 5 510 559,25 Kč
Stručný popis projektu:
Firma disponuje vlastním vývojovým a výzkumným střediskem, v průběhu 25 let uvedla na trh více jak 80 výrobků, které neustále inovuje. Hlavním cílem projektu je zavést výrobu 5 nových výrobků do výrobního sortimentu firmy LASKI, s.r.o. rozšiřujících stávající řadu
produktů firmy LASKI, s.r.o. a zabezpečit dostatečné technologické podmínky pro zkvalitnění a rozšíření sériové výroby. Zavedením produktů a procesů, jež jsou předmětem projektu, dojde ke zvýšení produktivity práce a přidané hodnoty.


Rekonstrukce MŠ Slatinice – výběrové řízení

Zadavatel: Obec Slatinice
• 17.085.000,- Kč bez DPH
• Zjednodušené podlimitní řízen s el. aukcí
Stručný popis:
Stavební práce na rekonstrukci MŠ ve Slatinicích.


Revitalizace lokality Na hradě – výběrové řízení

Zadavatel: Městys Náměšť nad Hané
• 5.990.000,- Kč bez DPH
• Zjednodušené podlimitní řízení
Stručný popis:
Předmětem projektu je revitalizace lokality Na hradě v Městysi Náměšť na Hané. Lokalita u hlavního vstupu do areálu zámku (kulturní památka zapsaná v seznamu nemovitých památek (č. rejstříku 41913/8-1891) slouží jako nástupní plocha pro zámek samotný a současně zpřístupňuje zříceninu nedalekého středověkého hradu. Součástí lokality je zámecká kaple Nejsvětější Trojice, kulturní památka zapsaná v seznamu nemovitých památek (č. rejstříku 44955/8-1892), hygienické zařízení pro návštěvníky, venkovní pódium pro pořádání doplňkových akcí pro návštěvníky zámku a část navazujících přístupových zpevněných ploch.


Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova – výběrové řízení

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova
• Zjednodušené podlimitní řízení
• Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 862 819,70 CZK
Stručný popis:
Projekt sestává z revitalizace šesti ploch důsledně napojených na občanskou vybavenost. Plochy jsou umístěny v rámci dlouhodobě zastavěného území obce a svou polohou navazují na lokality již revitalizované v minulých letech, čímž vzniká komplexní ucelené řešení veřejných prostranství obce.