Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
– dotace 30 až 50 %

Cílem Programu je finanční podpora obcí za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji území. Následné využití Brownfieldů bude převážně nehospodářského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti.

Předmětem podpory je Brownfield, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:

 • součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
 • stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Základní informace

 • Program platí pro celé území ČR,
 • možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem,
 • kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,
 • úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků,
 • DŮLEŽITÉ! Revitalizace musí být zahájena až po podání žádosti o dotaci nebo úvěr. Je-li podpora použita i na koupi Brownfieldu (nebo části Brownfieldu), musí dojít k uzavření kupní smlouvy, až po podání žádosti.
 • Lhůta pro podání žádosti: 1.8. – 31. 10. 2022.

Podmínky pro poskytnutí podpory

 • Žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,
 • účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,
 • příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,
 • revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,
 • má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,
 • revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,
 • do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,
 • v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,
 • úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

 Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,
 • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,
 • k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Podporované aktivity

Podpora je poskytována na revitalizaci Brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

Revitalizace zahrnuje vždy:

 • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí Brownfieldu a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí
 • a případně další podporované aktivity uvedené v kapitole 2.3 Příručky žadatele o podporu.

Občanským vybavení se rozumí:

 • veřejně přístupný park a dále stavba, zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro:
  • vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péče o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva či plnění úkolů v rámci veřejné správy.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem o podporu je územní samosprávný celek, který objekty typu Brownfield vlastní nebo ji za účelem revitalizace koupí.

Způsobilé výdaje

1) Náklady revitalizace Brownfieldu dle kapitoly 2.3;

2) Další související náklady:

 • Technický dozor stavebníka;
 • Autorský dozor projektanta;
 • Zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže;
 • Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení;
 • Daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u níž příjemci podpory vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

3) Podporu lze zároveň použít i na koupi Brownfieldu nebo jeho části (má-li být toto území revitalizováno za použití podpory).

 • Přesahuje-li kupní cena Brownfieldu nebo jeho části obvyklou cenu zjištěnou znaleckým posudkem podle § 7 odst. 2 písm. d) NV, je způsobilým nákladem na koupi území pouze částka ve výši takto zjištěné obvyklé ceny;
 • Náklady na daň z přidané hodnoty související s koupí území jsou v takovém případě způsobilým nákladem pouze ve výši, kterou by daň z přidané hodnoty dosahovala, kdyby se kupní cena Brownfieldu rovnala takto zjištěné obvyklé ceně.
 • Má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k Brownfieldu nebo jeho části, až po podání žádosti.