Fotovoltaické elektrárny pro obce do 3000 obyvatel – dotace až 75 %

Základní informace

 • Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
 • Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.
 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.
 • Udržitelnost projektu je 5 let.
 • Termín příjmu žádostí do 15.3.2023.

Pokud máte zájem o spolupráci, budeme rádi, když nám sdělíte bližší informace:

  Popis podporovaných aktivit

  Podporovány jsou:

  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

  Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  2. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  3. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

  Oprávnění žadatelé

  Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

  Způsobilé výdaje

  Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména:

  Přímé realizační výdaje

  Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. Dále se jedná i o vyvolané investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené budově v souvislosti s instalací FVE. Dále jsou způsobilé náklady na zavedení energetického managementu včetně řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

  Projektová příprava

  Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování nebo zajištění:

  • studie stavebně-technologického řešení,
  • energetického posouzení,
  • projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  • zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  Výdaje na projektovou přípravu projektu lze považovat za způsobilé maximálně do výše stanovené v metodice s mírou podpory 100 % ze způsobilých výdajů vynaložených na projektovou přípravu.

  Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP

  Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP), které lze považovat za způsobilé maximálně do výše stanovené metodice s mírou podpory 100 % ze způsobilých výdajů vynaložených na projektovou přípravu

  Vícepráce

  Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

  Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu.

  Propagační opatření

  Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, která byla vynaložena v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a jsou stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.

  Daň z přidané hodnoty

  Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.

  Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

  Pohledávky

  V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.

  Nezpůsobilé výdaje

  Podporu nelze poskytnout na:

  • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy – nákup použitého vybavení,
  • výdaje na nákup nemovitostí,
  • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  • daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,
  • výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
  • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
  • splátky úvěrů, úroky,
  • vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
  • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.,
  • rozpočtovou rezervu,
  • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje

  Pokud máte zájem o spolupráci, budeme rádi, když nám sdělíte bližší informace: