Fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Základní informace

 • Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.
 • Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.
 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.
 • Udržitelnost projektu je 5 let.
 • Termín příjmu žádostí do 15.3.2023.

Pokud máte zájem o spolupráci, budeme rádi, když nám sdělíte bližší informace:

  Popis podporovaných aktivit

  Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

  Podporovány jsou:

  1. Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.

  Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér).
  3. Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

  Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:

  – Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS.

  Oprávnění žadatelé Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

  Způsobilé výdaje

  Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména:

  • Přímé realizační výdaje
   • Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu.
  • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
   • Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
  • Vícepráce
   • Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
   • Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
   • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu.
  • Propagační opatření
   • Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, která byla vynaložena v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a jsou stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.
  • Daň z přidané hodnoty
   • Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.
   • Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.
  • Pohledávky
   • V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.

  Nezpůsobilé výdaje

  Podporu nelze poskytnout na:

  • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,
   • nákup použitého vybavení,
  • výdaje na nákup nemovitostí,
  • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  • daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,
  • výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
  • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
  • splátky úvěrů, úroky,
  • vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
  • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.,
  • rozpočtovou rezervu,
  • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje

  Pokud máte zájem o spolupráci, budeme rádi, když nám sdělíte bližší informace: