IROP Očekáváné výzvy 2021-2027

V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro školy a mateřské školy. První výzvy jsou očekávány již v červnu a bude se jednat o následující oblasti:


Mateřské školy

 •  Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání – výzva bude pro celé území ČR a budou moci žádat ti žadatelé, u kterých jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, tito žadatelé budou moci řešit rovněž navýšení kapacity MŠ). 
 • Zajištění dostatečných kapacit v MŠ – žadatelé budou moci řešit navýšení kapacit. Tato aktivita bude možná pouze na územích ORP dle demografické predikce a nedostatku kapacit. 

Dotace až 90 %.

Podmínky: Projekty musí být v souladu s MAP a musí být zajištěna bezbariérovost řešených prostor. 

Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


  Základní školy

  Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ,  budování vnitřní konektivity škol, budování zázemí pro školní družiny a školní kluby,  zázemí pro školní poradenská pracoviště,  zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti).

  Dotace až 90 %. 

  Podmínky: Projekty musí být v souladu s MAP a musí být zajištěna bezbariérovost řešených prostor. 

  Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


   Zájmové a neformální vzdělávání

   Vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor domovů dětí a mládeže, středisek volného času ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

   Dotace až 90 %.

   Podmínky: Projekty musí být v souladu s MAP a musí být zajištěna bezbariérovost řešených prostor

   Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


    Využívání přínosů digitalizace pro občany a veřejného orgány

    • Kybernetická bezpečnost –  realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem
    • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy –  rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy
    • Vytvoření eGovernment cloud
    • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
    • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

    Dotace až 85 %. 

    Podmínky: Žadatel doloží souhlasné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu.

    Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


     Revitalizace veřejného prostranství


     Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření, např.: revitalizace náměstí, hřbitova, vnitrobloků atd.

     Dotace až 85 %.

     Podmínky: Realizace na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území, buď:  územní studie veřejného prostranství, registrovaná v Evidenci územně plánovací činnosti, regulačního plánu, nebo  architektonické nebo urbanistické soutěže uspořádané v souladu se soutěžním řádem České komory architektů (Není uznáván program rozvoje obce).

     Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


      Sociální bydlení


      Výstavba, nákup, rekonstrukce prostor za účelem zřízení sociálních bytů. Max. výměra 82m2.

      Dotace až 85 %, zároveň max. 37 000 Kč/m2 bytu.

      Pro dané byty je definováno celkem 33 cílových skupin u kterých se sledují maximální násobky příjmu k průměrné hrubé mzdě.

      Podmínky: Udržitelnost 20 let, regulovaný nájem, byty je nutné obsadit do tří měsíců od kolaudace.

      Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


       Infrastruktura sociálních služeb

       Rozvoj sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. (rekonstrukce a výstavba prostor, nákup vybavení a aut atd.)
        

       Dotace až 85 % obce a města, až 90 % církve a neziskové organizace.

       Podmínky: sociální služba musí mít Pověřovací akt. Pobytové sociální služby jsou v souladu s Materiálně technickými standardy MPSV.

       Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


        Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu

        • Revitalizace a vybavení pro činnost památek –  revitalizace památek, restaurování. expozice, depozitáře, návštěvnická a edukační centra, doprovodná část projektu (max 30 %): parkoviště u památek.
        • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven –  revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby,  technické vybavení,  expozice,  depozitáře,  návštěvnická centra, edukační centra
        • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu –  budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu). Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;  naučné stezky,  propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí.  Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

        Dotace: 85 %

        Podmínky:  

        • Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako národní kulturní památka či UNESCO. 
        • Muzeum  spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

        Projekt je zaměřen na knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, nebo na základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a více, či základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.

        Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.


         Rozvoj městské mobility

         • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a výstavba a modernizace parkovacích systémů (P+R, K+R, B+R)
         • Výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků  v trase křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
         • Výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek
         • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury (dobíjecí stanice, mobiliář atd.).

         Dotace: 85 %

         Podmínky

         • Lze realizovat chodníky podél komunikací s intenzitou dopravy min. 1000 aut/den
         • Mít zpracován audit bezpečnosti dopravy u chodníků a cyklostezek
         • Cyklostezka musí svádět dopravu ze silnice s min. intenzitou  3000 vozidel/den, nebo obsluhovat území s více než 500 obsazenými prac. místy, s minimálně 4000 obyvateli, nebo s intenzitou nad 440 cyklistů/den. Podporu lze rovněž získat na cyklostezku první nebo druhé kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy.
         • Parkovací systémy musí mít zpracovánu dopravně-inženýrskou analýzu
         • Podporovány budou terminály s více než 40 spoji linek veřejné dopravy za den
         • Parkovací systémy P+R, K+R, B+R s vazbou na uzel/zastávku s více než 20 spoji linek veřejné dopravy za den
         • Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu musí být opětovně použito

         Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatné konzultace.