Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem – dotace max. 50 %

Základní informace

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele. Podporován je nákup elektromobilů, automobily s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.

Ex post financování .

Termín příjmu žádostí do 15. 12. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

  Popis podporovaných aktivit

Předmětem podpory je nákup nových vozidel2 do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

 • elektromobily,
 • automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

  Výše příspěvku

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice
s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.

Maximální výše podpory na jedno vozidlo/dobíjecí stanici

Typ vozidla/dobíjecí staniceElektromobilAutomobil s vodíkovým pohonem
 M1 (osobní)300 tis. Kč500 tis. Kč
 N1 (nákladní do 3,5t včetně)500 tis. Kčnení podporováno
 L7E (malá užitková)200 tis. Kčnení podporováno
 L6E100 tis. Kčnení podporováno
 L1E, L2E (motorky do 45 km/h)30 tis. Kčnení podporováno
 L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)50 tis. Kčnení podporováno
 M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)1 mil. Kčnení podporováno
 N2 do 12t včetně (nákladní střední)1 mil. Kčnení podporováno
 SS (pracovní stroj samojízdný)700 tis. Kčnení podporováno
 Dobíjecí stanice30 tis. Kčnení podporováno

Způsobilé výdaje

Jedná se o takové výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy z Národního plánu obnovy. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené.

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním způsobem a prokázány bankovním výpisem.

Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 20209

Příjemce podpory může získat podporu i na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace projektu před předložením žádosti o podporu.

Ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nelze do způsobilých výdajů

zahrnout výdaje vynaložené na plnění veřejné zakázky dodavatelem, zhotovitelem díla či poskytovatelem služeb, který je obchodní společností, v níž veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti a dále nelze do způsobilých výdajů ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek zahrnout výdaje vynaložené na plnění veřejné zakázky, u níž byl zjištěn nezveřejněný nebo nedostatečně omezený střet zájmů a střetem zájmů dotčený účastník výběrového/zadávacího řízení uspěl při zajištění této veřejné zakázky.

Způsobilým výdajem není daň z přidané hodnoty (DPH).

Nezpůsobilé výdaje

Podporu nelze poskytnout na:

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,
 • nákup použitého vybavení,
 • výdaje na nákup nemovitostí,
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 • daně – daň z přidané hodnoty, přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,  
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
 • splátky úvěrů, úroky,
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
 • správní poplatky (např. poplatky na registru vozidel, povinné ručení apod.)
 • rozpočtovou rezervu,
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance,
 • režijní a provozní výdaje,
 • u projektů čerpajících podporu podle GBER jsou za nezpůsobilé považovány výdaje vzniklé před podáním žádosti o podporu.