Podpora přechodu na oběhové hospodářství

V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat:


  Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

  Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech. Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – 500 000 Kč (bez DPH)
  • Míra podpory (% CZV) – 70 %
  • Bonifikace – 15% bonus formou vyššího dotačního procenta na pořízení kompostérů obsahujících recyklát

  Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo
  jednorázových obalů

  Jedná se o projekty zaměřené na vybudování a rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových obalů podporou pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – 85 %
  • Bonifikace N/A

  Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu

  Výstavba a modernizace sběrných dvorů.

  Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr).

  Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.

  Projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – 85 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
  • Bonifikace N/A

  Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů

  Typovým projektem jsou především technologie třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů.
  Primárním záměrem je podpora vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již předtříděných složek odpadu.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – max. 70 %
  • Bonifikace – 15 % v případě vysoce účinných technologií

  Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod

  Výstavba zařízení na odvodnění kalů z ČOV a zajištění jejich hygienizace (úprava kalů na ČOV i samostatné zařízení) které umožní jejich následné materiálové využití. Úprava kalů pro jejich energetické využití (např. sušení) včetně zajištění získání fosforu. Technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující příjem kalů z ČOV za účelem jejich následného materiálového využití, výstavba a modernizace zařízení na termické či termochemické zpracování kalů za účelem jejich následného energetického využití.

  Pořízení technologií pro zpracování kalů z ČOV, které umožní surovinové využití kalů, tj. zejména získávání fosforu.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální 100 000 000 Kč
  • Míra podpory (% CZV) – max. 85%
  • Bonifikace – N/A

  Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

  • Zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů.
  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – max. 85%
  • Bonifikace – N/A

  RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků

  Jedná se především o projekty zaměřené na vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod.., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – 85 %
  • Bonifikace N/A

  Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů

  • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití vyjma energetického využití směsného komunálního odpadu.
  • Výroba paliv z ostatních odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ (mechanickobiologická úprava odpadů), pokud budou splněny podmínky dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Součástí projektu může být pořízení předřazené logistické infrastruktury.
  • Výstavba/modernizace bioplynových stanic.
  • Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů.
  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – max. 70%
  • Bonifikace – N/A

  Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

  Typovým projektem je zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). V rámci aktivity lze doplňkově podpořit zařízení pro termochemické třídění odpadů. Výstupy ze zařízení budou primárně směřovat k následnému materiálovému využití např. ve stavebnictví apod.
  • Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci nebezpečných odpadů (např. úprava odpadních olejů pro výrobu maziv anebo pro jejich opětovné použití).
  • Regenerace použitých rozpouštědel pro opětovné použití.
  • Regenerace kyselin a zásad; regenerace adsorbentů.
  • Regenerace iontoměničů, recyklace / použití zbytkových chemikálií ze zpracování spalin atd. Termochemická recyklace nebezpečných a zdravotnických odpadů.
  • Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci ostatních odpadů, které nelze dále vhodně mechanicky upravovat, např. pyrolýza, termolýza nebo hydrolýza ostatních odpadů.
  Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využívání odpadů.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – max. 85%
  • Bonifikace – N/A

  Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

  Jedná se o projekty technologií na materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů. Dále se jedná o projekty zařízení vedoucí k odstranění nebezpečných vlastností odpadů.
  Typovým projektem je zařízení pro fyzikální, chemickou, fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných odpadů pro následné materiálové nebo energetické využití (např.: technologie separace nebezpečných složek z odpadů, termická desorpce apod.

  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt – minimální 500 000 Kč/maximální bez omezení
  • Míra podpory (% CZV) – max. 70%
  • Bonifikace – 15 % v případě zařízení k nakládání se zdravotnickými odpady, u kterých je žadatelem zdravotnické zařízení, případně jejich provozovatel

  V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat: