Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Základní informace

Bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu.

Dotace na projekt je poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč (bez DPH).

Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH).Udržitelnost projektu – 10 let.

Termín pro podání žádostí je:

 • 1. kolo  – 31. 7. 2022, 16:00
 • 2. kolo – 30. 9. 2022, 16:00
 • Finální ukončení příjmu žádosti je 30.11.2022 

  Podporované aktivity

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro poskytování sociální služby.

 Zaměření projektů

 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení.

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty z celého území ČR:

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec nebo kraj
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS),
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • Nadace.

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • Hlavní způsobilé výdaje; tyto výdaje se týkají výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat nezbytně každý projekt;
 • Vedlejší způsobilé výdaje; tyto výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % výše hlavních způsobilých výdajů.

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 •  stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • výdaje vázané na energetické úspory
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
 • nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;
 • nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu;
 • demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií;
 • systémy protipožární ochrany;
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 • projektová dokumentace;
 • související výdaje;
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb);
 • povinná publicita;
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).