Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury
– Mateřské školy
– dotace až 90 %

Základní informace

Prostředky jsou určeny na navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh práce.

 • Projekty musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
 • Podpořené prostory musí být bezbariérové
 • Max. výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Termín pro podání žádostí 26.9.2022
 • Nejzazší datum realizace do 31.10.2025
 • Uznatelnost nákladů od 1.1.2021

Podporované aktivity

Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti);
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Cíle projektu

 • Navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.
 • Vznik nové MŠ s kapacitou stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.
 • Odstranění hygienických nedostatků a provoz MŠ bez výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • Církve a  církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje se dělí na přímé a nepřímé, paušální náklady- jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady.

Přímé náklady

Stavba stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov:

kmenové učebny (denní místnost/herna, prostory pro spánek dětí), zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky;

kuchyň, jídelna/výdejna jídel;

nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (např. šatny, hygienická zázemí, sklady vybavení, úklidové komory);

chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor;

zajištění bezbariérovosti (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);

budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

 zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Nákup vybavení pro potřeby provozu MŠ

 • nábytek;
 • elektronika, hardware a software vybavení kmenových učeben;
 • vybavení kuchyně, jídelny/výdejny jídel.

Nákup pozemku

Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.  V případě opuštěných nemovitostí dříve používaných k jiným účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že jsou v projektu přítomny oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

Nákup stavby

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části) určené k realizaci projektu jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně podmínky dle výzvy.

Pořízení vybavení

 • alternativní výukové prostory např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
 • vybavení a nábytek do nově vybudovaných či modernizovaných prostor (vybavení kmenových učeben, prostor pro spánek dětí, zázemí pro personál, šatny, hygienické zázemí, jídelna),
 • nábytek do nově vybudovaných či rekonstruovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor,
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nepřímé náklady – paušální

Jejich výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje:

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projekt
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
 • A jiné náklady související s projektem: demolice budov a likvidace materiálu z demolice, úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, oplocení, pořízení a obnova mobiliáře, zeleň, hřiště a herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, parkovací místa, hračky a herní prvky, učební pomůcky, elektronika, hardware a software vybavení pro využití jednotlivých osob nebo elektronika, hardware a software mimo vybavení kmenových učeben; konektivita výukové prostory se specifickým zaměřením, které netvoří kapacitu kmenových učeben MŠ – stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy, vybavení (např. tělocvičny, auly, dílny, ateliéry, venkovní učebny), ostatní náklady související s projektem a nespadající pod přímé výdaje nebo do nezpůsobilých výdajů.