Snížení energetické náročnosti veřejných budov – dotace 40 až 100 %

 • Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
 • Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Termín příjmu žádostí do 30. 9. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Popis podporovaných aktivit

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů
 • Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

Způsobilé výdaje

Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. Zejména pak:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 3. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
 5. stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • biomasu,
  • tepelná čerpadla,
  • kondenzační kotle na zemní plyn,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • fototermické solární systémy,
 6.  stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 7. stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy,
 8. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

V případě režimu Design & Build (& Operate) lze do přímých realizačních výdajů zahrnout např. výdaje na související projektovou dokumentaci.

                V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná neoprávněným příjemcem, jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Nezpůsobilé výdaje

Podporu nelze poskytnout na:

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,
 • nákup použitého vybavení,
 • výdaje na nákup nemovitostí,
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 • daně – daň z přidané hodnoty, přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
 • splátky úvěrů, úroky,
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
 • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových),
 • rozpočtovou rezervu,
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance režijní a provozní výdaje,
 • U projektů čerpajících podporu podle GBER jsou za nezpůsobilé považovány výdaje vzniklé před podáním žádosti o podporu.

  Add a Comment

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *