Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %

dotace - lesní infrastruktura
dotace – lesní infrastruktura


Účel podpory

 • podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest
 • rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvýšením jejich kategorie
  Pozn. Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí
  lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa).


Definice žadatele

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo
soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků,
vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním
polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo
jsou dobrovolnými svazky obcí.

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo
osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích


Druh a výše dotace

 • Podpora je poskytována ve výši 90 % způsobilých výdajů
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000 Kč na projekt


Podporované aktivity – způsobilé výdaje

 • investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L nebo s rekonstrukcí lesních
  svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a
  vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
 • investice, které souvisejí s rekonstrukcí stávajících lesních cest 1L a 2L
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do
  částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů


Podporované kryty vozovek lesních cest:

 • asfaltový beton – pouze pro lesní cesty kategorie 1L
 • penetrační makadam opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného
  drceného kameniva
 • mechanicky zpevněné kamenivo z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích
  nátěrů
 • vibrovaný štěrk z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů,
 • štěrk – hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 s uzavřením a zpevněním povrchu zavibrováním
  přírodního výplňového kameniva (např. lomové výsyvky) v množství 20-35 kg/ m2 – pouze
  pro lesní cesty kategorie 2L
 • štěrkodrť z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů – pouze pro
  lesní cesty kategorie 2L

  Tags:,