Aktuální nebo plánované dotační tituly

Pomůžeme vám zpracovat analýzu dotačních příležitostí. Stačí nás kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, kde nám napíše bližší informace o vašich projektových záměrech.

Aktuálně otevřené dotace:

 • Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %
  Účel podpory podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvýšením jejich kategoriePozn. Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcílesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa). Definice […]
 • Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury – dotace až 70 %
  Základní informace: Konec příjmu žádostí: 30. 9. 2021 Účel a zaměření VýzvyÚčelem je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:a) technického zhodnocení (modernizace a rekonstrukce stávajících prostor) sportovníchzařízení včetně jejich zázemí (včetně nástaveb a přístaveb). Rekonstrukcí se rozumí zásahy domajetku, které mají za […]
 • Zakládání a obnova veřejné zeleně a vodních toků – dotace až 60 %
  Popis podporovaných aktivit:• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.vodních prvků a ploch): – zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličníchstromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavuliniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založenímzatravněných […]
 • Drobné vodní toky a malé vodní nádrže – dotace až 70 %
  Příjem žádostí do 15.10.2021 Účel dotaceVýrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpořívodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. ŽadatelObce, svazky obcí Předmět podpory Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží […]
 • Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %
  Výstavba a rekonstrukce chodníků Termín pro podání žádosti: leden 2022 V období od 08/2021 – 01/2022 bude otevřen každoroční dotační program Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřený na dotační financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace na […]

V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.

  Předpokládané vyhlášení dotací

  Doporučujeme si připravit co nejdříve požadované podklady, aby zpracování dotace bylo co nejrychlejší po vyhlášení výzvy. Čím dříve se podá dotační žádost, tím větší šance na získání dotace máte.

  Revitalizace měst a obcí
  Dotace až 85 %
  Komplexní revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury a modernizace technické infrastruktury.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Cyklodoprava
  Dotace až 85–95%
  Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Vodohospodářská infrastruktura
  Dotace až 63 %
  Výstavba a modernizace splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Chodníky
  Dotace až 85 %        
  Zvyšování bezpečnosti chodců, bezbariérové úpravy chodníků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Dotace až 85 %
  Podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podpora rozvoje regionů
  Dotace až 80 %
  Obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku.           
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podporované byty
  Dotace až 100 %
  Vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Dotace až 50 %
  Kompletní revitalizace brownfieldů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.