Aktuální nebo plánované dotační tituly

Pomůžeme vám zpracovat analýzu dotačních příležitostí. Stačí nás kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, kde nám napíše bližší informace o vašich projektových záměrech.

Aktuálně otevřené dotace:

 • Nové dotace pro podnikatele
  Úspory vody v průmyslu – I. výzva Termín pro podání žádosti:  do 30. 9. 2022  Výše dotace Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil. Kč. Předmět podpory je úspora spotřeby vody zvýšením […]
 • Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
  – dotace 30 až 50 %
  Cílem Programu je finanční podpora obcí za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji území. Následné využití Brownfieldů bude převážně nehospodářského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti. Předmětem podpory je Brownfield, jímž se […]
 • Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem – dotace max. 50 %
  Základní informace Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy. Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele. Podporován je nákup elektromobilů, automobily s […]
 • Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
  Základní informace Bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu. Dotace […]
 • IROP Očekáváné výzvy 2021-2027
  V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro školy a mateřské školy. První výzvy […]

V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.

  Předpokládané vyhlášení dotací

  Doporučujeme si připravit co nejdříve požadované podklady, aby zpracování dotace bylo co nejrychlejší po vyhlášení výzvy. Čím dříve se podá dotační žádost, tím větší šance na získání dotace máte.

  Revitalizace měst a obcí
  Dotace až 85 %
  Komplexní revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury a modernizace technické infrastruktury.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Cyklodoprava
  Dotace až 85–95%
  Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Vodohospodářská infrastruktura
  Dotace až 63 %
  Výstavba a modernizace splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Chodníky
  Dotace až 85 %        
  Zvyšování bezpečnosti chodců, bezbariérové úpravy chodníků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Dotace až 85 %
  Podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podpora rozvoje regionů
  Dotace až 80 %
  Obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku.           
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podporované byty
  Dotace až 100 %
  Vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Dotace až 50 %
  Kompletní revitalizace brownfieldů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.