GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc 779 00, IČ: 26796350, DIČ CZ26796350 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc 779 00, email: linhart@bmasistent.cz, telefon: +420 724 742 800

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů BM asistent s.r.o. nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Osobní údaje smluvních stran, jejich zástupců, kontaktních osob

Účel zpracování osobních údajů:

 • zajištění služeb poskytnutých v souladu s uzavřenou smlouvou/objednávkou

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy (objednávky) mezi subjektem údaje a správcem

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, titul
 • IČO, DIČ
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • číslo účtu

Příjemce osobních údajů:

 • správce osobních údajů

Doba uchování údajů:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údaje a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

2) Osobní údaje zájemců/uchazečů o veřejnou zakázku, jejich zástupců, zaměstnanců, subdodavatelů, kontaktních osob

Účel zpracování osobních údajů:

 • realizace výběrového řízení na dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

 • splnění právní povinnosti,
 • splnění smlouvy/objednávky mezi zadavatelem výběrového řízení a správcem

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, titul
 • IČO, DIČ
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • číslo účtu
 • kvalifikace, vzdělání, pracovní zkušenosti
 • další údaje uvedené v nabídce/žádosti o účast

Příjemce osobních údajů:

 • správce osobních údajů
 • zadavatel výběrového řízení

Doba uchování údajů:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zadavatelem výběrového řízení a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

III. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat námitky proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá tato práva může subjekt údajů uplatnit u správce:

Adresa: BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc 779 00

Email: linhart@bmasistent.cz

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má dle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo podat stížnost k dozorovému úřadu, domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Ppkl. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení elektronických úložišť spočívající v pravidelné aktualizaci operačního systému, používání antivirového programu či zaheslování výpočetní techniky. U úložišť osobních údajů v listinné podobě správce osobních údajů provádí fyzické zabezpečení spočívající v uzamčení místností a skříní, ve kterých jsou uloženy listinné dokumenty obsahující osobní údaje.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.