Autor: BM asistent - dotační poradce

Fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Základní informace Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak

Fotovoltaické elektrárny pro obce do 3000 obyvatel – dotace až 75 %

Základní informace Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Cílem výzvy je podpora realizace projektů,

Podpora přechodu na oběhové hospodářství

V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat: Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o

Nové dotace pro podnikatele

Úspory vody v průmyslu – I. výzva Termín pro podání žádosti:  do 30. 9. 2022  Výše dotace Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil. Kč. Předmět podpory je úspora spotřeby

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
– dotace 30 až 50 %

Cílem Programu je finanční podpora obcí za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji území. Následné využití Brownfieldů bude převážně nehospodářského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti. Předmětem podpory je Brownfield,

Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem – dotace max. 50 %

Základní informace Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy. Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele. Podporován je nákup elektromobilů,

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Základní informace Bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o

IROP Očekáváné výzvy 2021-2027

V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro školy a mateřské školy.

OPŽP – očekávané výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní/plusové budovy Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy Dobudování a výstavba ČOV a kanalizace Výstavba a modernizace vybudování vodovodních přivaděčů a vodovodních řádů Snížení energetické náročnosti/zvýšení